Avtalsvillkor: Företagskunder
 Twitter Facebook Linkedin Registrering | Inloggning |    Sök länder:          Sök alla länder  |  Nyheter/Blog  |
Swedish      


Sökord:    / 
Bransch: 
Postnummer: 
Stad eller kommun :
 
 

Valda: Stockholm     
Byt kommun/stad  
 
Avtalsvillkor: Företagskunder PDF Skriv ut Skicka sidan

 

TJÄNSTENS ANVÄNDNINGSVILLKOR

AVTALSVILLKOR: FÖRETAGSKUNDER


AVTALSVILLKOR: FÖRETAGSKUNDER

1. Parterna och Avtalets tillkomst

Dessa avtalsvillkor tillämpas på avtal emellan 118 finder Ltd (i Sverige, Finland och Estland: NV-tek Ab) (i fortsättningen Bolaget) och företag/organisationer (i fortsättningen Kunden) vilka betalat Bolaget för registertjänster eller på andra grunder registrerats till dess kunder.

Avtalet tillkommer när Kundens beställningsdata och en av Kunden befullmäktigad kontaktpersons data är registrerade i systemet. Kunden kan registrera sig till systemet genom kundtjänsten per telefon, skriftligen eller med hjälp av registreringsblanketten. Vid Bolagets marknadsföring per telefon görs beställningsavtalet muntligen.

2. Leverans av tjänsten

För varje tillkommen beställning skickas ett certifikat, en orderbekräftelse och en faktura till Kunden. Kunden ska kontrollera riktigheten av sina beställningsdata på tjänsten www.118finder.se och anmäla eventuella fel omedelbart vid upptäckten av dem, dock senast inom 7 dagar efter orderbekräftelsen.

Bolaget öppnar Tjänsten till användning av Kunden och överlämnar åt Kunden en för upprätthållning av Tjänsten nödvändig användarkod och lösenord inom överenskommen tid. Med koden och lösenordet kan den av Kunden befullmäktigade kontaktpersonen upprätthålla och ändra på webbplatsen www.118finder.se synliga företagsdata samt kontaktpersonens kontaktuppgifter.

3. Avtalets begränsning och avskrivning

Tjänstens erbjudare har rättighet att avlägsna från webbplatsens www.118finder.se sidor och system sådana av Kunden registrerade data och bilder, vilka bryter mot upphovsrätten, marknadsföringslagen eller annan lagstiftning eller annars avviker från goda vanor. Erbjudaren av Tjänsten har rättighet att avlägsna kundens data om kunden trots påminnelse inte erlagt betalning av fakturan.

4. Parternas ansvar

Bolaget har rätt att producera Tjänsten på det sätt det anser bäst. Bolaget har rättighet men inte förpliktelse att göra ändringar, tillägg, granska och avlägsna material i Tjänsten, oberoende om materialet tillförts av Tjänstens erbjudare eller tredje part. Tjänstens erbjudare ansvarar inte för innehållet på de webbsidor eller för de tjänster till vilka Tjänsten har länkförbindelse och vilka har utförts eller publicerats av någon annan än Tjänstens erbjudare.

Bolaget ansvarar inte för riktigheten och pålitligheten hos i Tjänsten befintlig information, i den förekommande fel eller följderna av dem. Bolaget garanterar inte att Tjänsten är oavbrutet till Användarens förfogande. Bolaget ansvarar inte för direkta eller indirekta skador användningen av Tjänsten eventuellt förorsakar andra parter.

Bolagets ersättningsskyldighet begränsas i alla omständigheter till den betalda registreringsavgiften, med vilken avses det i ett telefonsamtal eller i en skriftlig beställning överenskomna publiceringspriset.

Kundens betalningsskyldighet grundar sig på, att Tjänstens erbjudare publicerar kundens data på webbplatsen www.118finder.se 

5. Användningsvillkor

Kunden får inte kommersiellt utnyttja andra än sitt eget företags data (till exempel i syftet direktreklam). Publicering, kopiering, anslutning, förflyttning eller uppbevaring av Tjänstens innehåll eller en del av det är förbjuden, med undantag för bevaring eller kopiering för egen privat användning. www.118finder.se  Tjänsten ska i alla situationer användas i enlighet med användningsvillkoren och dataservicereglerna. Separata och allmänna, alla 118 finder -webbplatsens användare berörande användningsinstruktioner finns till påseende på webbplatsen.

Kunden ansvarar för alla kostnader användningen av Tjänsten medför honom, inklusive anslutande kostnader såsom datatrafikavgifter. Kunden står för anskaffning av och funktionsskick hos apparater, telekommunikation och program vilka icke tillhör Tjänsten men vilka behövs för användningen av Tjänsten.

Bolaget äger rätt att avbryta Kundens tillträde till Tjänsten om dessa avtalsvillkor till en väsentlig del brutits eller om Kunden på annat sätt missbrukat Tjänsten så att det skadar Bolaget, övriga användare eller tredje part.

Dessutom förbjuder Bolagets Tjänst absolut användningen av en sökrobot till sökning inom Tjänsten.

6. Immaterialrättigheter

Bolaget har full äganderätt till de Tjänster det producerar och till Tjänsternas delområden. Kopiering av delar till Tjänsten är förbjuden.

Bolaget får använda sina Kunders data även till annan marknadsföring samt överlåta kundernas data till sina samanbetsparter om inte Kunden särskilt förbjudit detta med en skriftlig anmälan till Bolaget.

7. Avtalets giltighetstid

En tidsbunden beställning avslutas automatiskt vid faktureringperiodens slut (12 månader).

Kunden äger rätt att kräva ett för tidigt avslut av avtalet varvid Bolaget så snabbt som möjligt avlägsnar kundens data från sitt register. Kunden har emellertid inte rätt att kräva återbetalning av beställningsavgiften eller en del av den. Bolaget äger rätt att justera avtalade priser för Tjänsterna under de kommande åren.

Kunden ska alltid skriftigen (med e-post eller brev) säga upp avtalet. Kunden får inte heller vid uppsägningen använda advokat eller ge uppsägningsuppdraget till en tredje part, med undantag för specialsituationer till vilka Bolaget gett sitt skrifliga tillstånd. Olovliga, av tredje part på Kundens vägnar gjorda uppsägningsmeddelanden är ogiltiga och utan verkan och påverkar inte avtalets giltighet.

8. Övrigt

Bolaget har rättighet att ändra villkoren för användningen. Den giltiga avtalstexten finns till påseende på webbplatsen www.118finder.se

För detta avtal tillämpas Finlands lagstiftning och meningsskiljaktigheter i anslutning till avtalet avgörs vid behov i Helsingfors tingsrätt. Tjänstens erbjudare äger rätt att använda digitala inspelningar.

Senast uppdaterad 2012-07-23 01:23
 
..

Genom att fortsätta att använda denna webbplats samtycker du till användandet av cookies. Vill veta mer läsa vår sekretesspolicy.

Acceptera cookies: